HN7J2767


HN7J2767

Mosaic detail. Madaba, Jordan.